Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Bộ máy quản lý Công ty


 

Bộ máy quản lý
 
1. Hội đồng quản trị:
Ông: Lê Đình Hiển                                  - Chủ tịch
Ông: Nguyễn Quang Trung                      - Phó chủ tịch
Ông: Hầu Văn Tuấn                                - Ủy viên
Ông: Bùi Trung Trực                               - Ủy viên
Ông: Lê Đình Hòa                                   - Ủy viên 
 
2. Ban giám đốc:
Ông: Lê Đình Hiển                                  - Giám đốc
Ông: Nguyễn Quang Trung                      - Phó giám đốc
Ông: Kim Ngọc Đảng                              - Phó giám đốc
 
3. Ban kiểm soát:
Ông: Tô Văn An                                     - Trưởng ban
Bà  : Nguyễn Thị Lan Hương                   - Thành viên
Ông: Vũ Hồng Tuấn                                - Thành viên
 
4. Các Trưởng phòng:
Ông: Hầu Văn Tuấn                                - Trưởng phòng Tài chính – kế toán
                                                               – Kế toán trưởng
Ông: Võ Văn Đông                                 - Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật
Ông: Mai Trung Tâm                               - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
 
 
 
Sơ đồ tổ chức quản lý:   

 


ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013 ( 3/5/2013 )
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 ( 23/4/2013 )
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY ( 19/11/2012 )
Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo của BKS trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Thư của HĐQT gửi các Cổ đông năm 2012 ( 15/3/2012 )
Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo tài chính toám tắt năm 2011 ( 15/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 - BẢN TIẾNG ANH ( 2/3/2012 )
Nội quy lao động 2012 ( 31/1/2012 )
Thỏa ước lao động tập thể 2012 ( 31/1/2012 )
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 18/4/2011 )
KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
TÀI LIỆU ĐHCD LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 25/3/2011 )
BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 21/3/2011 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 ( 7/3/2011 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd