Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Th?a u?c lao d?ng t?p th? 2012
Easy to obtain a cash advance omaha ne category the rates look into them.


hình

    CÔNG TY CP Ð?U TU VÀ XD                         C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM
      TH?Y L?I LÂM Ð?NG                                       Ð?c l?p – T? do – H?nh phúc
                 --------                                                             ----------
     

TH?A U?C LAO Ð?NG T?P TH?

Can c? B? Lu?t lao d?ng c?a nu?c C?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam ngày 23/06/1994; Lu?t s?a d?i b? sung m?t s? di?u c?a B? Lu?t Lao d?ng  nam 2002; 2006; 2007.

Can c? Ngh? d?nh s? 196/CP ngày 31/12/1994 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t và hu?ng d?n thi hành m?t s? di?u c?a B? lu?t lao d?ng v? th?a u?c lao d?ng t?p th? và Ngh? d?nh s? 93/2002/NÐ-CP c?a Chính ph? s?a d?i, b? sung m?t s? di?u Ngh? d?nh s? 196/CP ngày 31/12/1994 c?a Chính ph?;

Can c? biên b?n H?i ngh? Ngu?i lao d?ng nam 2011-2012 ngày 17/01/2012 c?a Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng Th?y l?i Lâm Ð?ng.

Ð? d?m b?o quy?n và nghia v? c?a các bên trong quan h? lao d?ng, chúng tôi g?m có:

1- Bên s? d?ng lao d?ng: Công ty CP Ð?u tu và XD th?y l?i Lâm Ð?ng
Do ông: Lê Ðình Hi?n, giám d?c công ty làm d?i di?n

2- T?p th? lao d?ng: BCH CÐCS Công ty CP Ð?u tu và XDTL Lâm Ð?ng
Do ông: Tr?n Ð?i Hi?n, Ch? t?ch CÐCS công ty làm d?i di?n

Cùng th?a thu?n ký k?t Th?a u?c lao d?ng t?p th? (TULÐTT) g?m các di?u kho?n sau:

CHUONG I.
NH?NG QUY Ð?NH CHUNG

Ði?u 1.  B?n TULÐTT g?m 8 chuong 36 di?u, quy d?nh m?i quan h? v? trách nhi?m, quy?n l?i c?a m?i bên và nh?ng b?o d?m xã h?i cho ngu?i lao d?ng trong th?i h?n th?a u?c có hi?u l?c.
M?i tru?ng h?p không ?n d?nh trong b?n TULÐTT này s? du?c th?c hi?n theo B? lu?t lao d?ng, N?i quy lao d?ng c?a công ty và các van b?n pháp quy khác c?a Nhà nu?c quy d?nh hi?n hành.

Ði?u 2.  B?n TULÐTT này du?c t?t c? NLÐ trong công ty th?o lu?n, góp ý tru?c khi ti?n hành ký k?t.
Th?a u?c có hi?u l?c trong 3 nam k? t? ngày du?c H?i ngh? NLÐ thông qua  ngày 17/01/2012. Trong quá trình th?c hi?n th?a u?c có th? ti?p t?c du?c s?a d?i, b? sung v?i s? th?ng nh?t c? hai bên. N?u hai bên không có ý ki?n thay d?i xem nhu m?c nhiên công nh?n hi?u l?c c?a th?a u?c..

Ði?u 3. Nh?ng cam k?t và trách nhi?m t?ng quát m?i bên.

1-    Bên s? d?ng lao d?ng

a-    Tôn tr?ng và th?c hi?n d?y d? m?i th?a thu?n trong th?a u?c này, t?o di?u ki?n thu?n l?i cho NLÐ hoàn thành nhi?m c? công tác du?c giao.

b-    Th?a nh?n quy?n t? do ho?t d?ng Công doàn c?a Công doàn theo Lu?t công doàn, t?o di?u ki?n thu?n l?i cho t? ch?c Công doàn làm vi?c nhu sau: noi làm vi?c, th?i gian làm vi?c c?a Ch? t?ch công doàn ít nh?t 1 tháng 3 ngày du?c hu?ng luong, phuong ti?n khi c?n thi?t.

2-    T?p th? NLÐ

a-    Tôn tr?ng và nghiêm túc th?c hi?n các di?u kho?n trong th?a u?c này.

b-    Hoàn thành t?t nhi?m v? du?c giao theo h?p d?ng lao d?ng (HÐLÐ) v?i tinh th?n trách nhi?m cao.

CHUONG II.
H?P Ð?NG LAO Ð?NG VÀ Ð?M B?O VI?C LÀM

Ði?u 4. T?t c? lao d?ng làm vi?c t?i công ty d?u du?c ký HÐLÐ theo quy d?nh c?a Nhà nu?c và dúng theo m?u do B? Lao d?ng Thuong binh và Xã h?i th?ng nh?t qu?n lý phát hành.

Ði?u 5. Do tính ch?t công vi?c và tình hình s?n xu?t d?c thù c?a công ty, nh?ng ch?c danh công vi?c du?c ký k?t theo các hình th?c HÐLÐ nhu sau:

1-    HÐLÐ v?i th?i h?n không xác d?nh

a-    Tru?ng phó phòng, cán b? d?i h?c, trung h?c dã qua th?i gian th? vi?c.

b-    Công nhân k? thu?t t? b?c 4 tr? lên.

2-    HÐLÐ xác d?nh th?i h?n t? 1-3 nam

a-    Cán b? d?i h?c, trung h?c, công nhân k? thu?t m?i ra tru?ng trong th?i gian t?p s?, công vi?c dã xác d?nh du?c th?i gian

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

ÐI?U L? CÔNG TY NAM 2013
Easy to obtain a cash advance omaha ne category the rates look into them.
( 3/5/2013 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd