Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
N?i quy lao d?ng 2012
Easy to obtain a cash advance omaha ne category the rates look into them.


hình

    CÔNG TY CP Ð?U TU VÀ XÂY D?NG    C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM
              TH?Y L?I LÂM Ð?NG                              Ð?c l?p – T? do – H?nh phúc
             -------------------------                         -------------------------------
             S?:  01 /QÐ - LHC-NQLР                  Ðà L?t, ngày 16 tháng 01 nam 2012

QUY?T Ð?NH
V/v ban hành N?i quy lao d?ng.GIÁM Ð?C CÔNG TY CP Ð?U TU VÀ XÂY D?NG TH?Y L?I LÂM Ð?NG

Can c? B? Lu?t Lao d?ng ngày 23 tháng 06 nam 1994, Lu?t s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a B? Lu?t Lao d?ng nam 2002 ; 2006 ; 2007

Can c? Ngh? d?nh s? 41/CP ngà 06 tháng 07 nam 1995 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t và hu?ng d?n m?t s? di?u c?a B? Lu?t Lao d?ng v? k? lu?t lao d?ng và trách nhi?m v?t ch?t, Ngh? d?nh s? 33/2003/NÐ-CP ngày 02 tháng 04 nam 2003 c?a Chính ph? s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh s? 41/CP ngày 06 tháng 07 nam 1995 c?a Chính ph?;.

Can c? Thông tu s? 19/2003/TT-BLÐTBXH ngày 22 tháng 09 nam 2003 c?a B? lao d?ng- Thuong binh và x h?i hu?ng d?n th?c hi?n m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh s? 41/CP ngày 06 tháng 07 nam 1995 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t và hu?ng d?n m?t s? di?u c?a B? Lu?t Lao d?ng v? k? lu?t lao d?ng và trách nhi?m v?t ch?t, Ngh? d?nh s? 33/2003/NÐ-CP ngày 02 tháng 04 nam 2003 c?a Chính ph?.
Theo d? ngh? c?a Phòng T? ch?c Hành chính Công ty.

QUY?T Ð?NH

Ði?u 1. Ban hành kèm theo Quy?t d?nh này N?i quy lao d?ng c?a Công tyg?m 8 chuong và 16 di?u.

Ði?u 2. Quy?t d?nh này có hi?u l?c thi hành sau 10 ngày, k? t? ngày S? Lao d?ng Thuong binh và Xã h?i nh?n du?c h? so dang ký N?i quy lao d?ng, nh?ng quy d?nh tru?c dây trái v?i quy?t d?nh này d?u bi bãi b?.

Ði?u 3. Các Ông (Bà) Tru?ng phòng, Các Tru?ng Ban ch? huy công tru?ng tr?c thu?c Công ty và m?i ngu?i lao d?ng trong don v? ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t d?nh này.

                                                                              CTY C? PH?N Ð?U TU VÀ XD TH?Y L?I LÂM Ð?NG
                                                                                                                GIÁM Ð?C

  Noi nh?n:                                                                                   
- S? LÐTB&XH LÐ (dang ký)
- Nhu di?u 3 (th?c hi?n).
                                                                                                              Lê Ðình Hi?n

 

N?I QUY LAO Ð?NG
CÔNG TY C? PH?N Ð?U TU VÀ XÂY D?NG TH?Y L?I LÂM Ð?NG

(Ban hành kèm theo quy?t d?nh s?   01/QÐ-LHC-NQLÐ ngày 16/01/2012 c?a Giám d?c Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng Th?y l?i Lâm Ð?ng)


 

Can c? B? Lu?t lao d?ng c?a nu?c C?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam ngày 23/06/1994; Lu?t s?a d?i b? sung m?t s? di?u c?a B? Lu?t Lao d?ng các nam 2002 ; 2006 ; 2007;

Can c? Ngh? d?nh s? 41/NÐ-CP ngày 06/07/1995 c?a Chính ph? Quy d?nh chi ti?t và hu?ng d?n thi hành m?t s? di?u c?a B? Lu?t Lao d?ng v? k? lu?t và trách nhi?m v?t ch?t; Ngh? d?nh s? 33/2003/NÐ-CP ngày 02/04/2003 c?a Chính ph? s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh s? 41/CP;

Can c? Ði?u l? c?a Công ty C? p

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

N?i quy lao d?ng 2012
Easy to obtain a cash advance omaha ne category the rates look into them.
( 31/1/2012 )
Th?a u?c lao d?ng t?p th? 2012
Easy to obtain a cash advance omaha ne category the rates look into them.
( 31/1/2012 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd