Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007


hình

Nội dung báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG (LHC)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007
(Đã được Kiểm toán)
 
 
I.A
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
STT
Nội dung
 
Số dư đầu kỳ
Số dư cuối kỳ
I
Tài sản ngắn hạn
 
29.088.576.351
28.068.589.001
1
Tiền và các khoản tương đương tiền
 
2.019.722.042
1.219.463.311
2
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 
 
 
3
Các khoản phải thu ngắn hạn
 
23.548.416.467
21.476.283.495
4
Hàng tồn kho
 
3.024.775.000
5.051.057.408
5
Tài sản ngắn hạn khác
 
495.662.842
321.784.787
II
Tài sản dài hạn
 
14.537.000.000
12.289.280.000
1
Các khoản phải thu dài hạn
 
 
 
2
Tài sản cố định
 
12.937.000.000
9.899.000.000
 
    - Tài sản cố định hữu hình
 
10.537.000.000
7.699.000.000
 
   - Tài sản cố định thuê tài chính
 
 
 
 
   - Tài sản cố định vô hình
 
2.400.000.000
2.200.000.000
 
   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 
 
 
3
Bất động sản đầu tư
 
 
 
4
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 
1.600.000.000
2.390.280.000
5
Tài sản dài hạn khác
 
 
 
III
Tổng cộng tài sản
 
43.625.576.351
40.357.869.001
IV
Nợ phải trả
 
28.202.636.724
21.309.918.863
1
Nợ ngắn hạn
 
24.195.621.224
19.152.418.863
2
Nợ dài hạn
 
4.007.015.500
2.157.500.000
V
Vốn chủ sở hữu
 
15.422.939.627
19.047.950.138
1
Vốn chủ sở hữu
 
14.938.152.000
18.703.350.000
 
   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 
10.000.000.000
10.000.000.000
 
   -Thặng dư vốn cổ phần
 
 
 
 
   -Vốn khác của chủ sở hữu
 
 
 
 
   - Cổ phiếu quỹ
 
 
 
 
   - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 
 
 
 
   - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 
 
 
 
   - Các quỹ
 
4.100.000.000
7.803.350.000
 
   - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
838.152.000
900.000.000
 
   - Nguồn vốn đầu tư xdcb
 
 
 
2
Nguồn kinh phí và quỹ khác
 
484.787.627
344.600.138
 
   - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 
484.787.627
344.600.138
 
   - Nguồn kinh phí sự nghiệp
 
 
 
 
   - Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ
 
 
 
VI
Tổng cộng nguồn vốn
 
43.625.576.351
40.357.869.001
 
 
 
 
 
II.A
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
STT
Chỉ tiêu
 
Năm trước
Năm nay
1
Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ
 
42.168.365.627
47.618.627.161
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
 
30.280.664
44.494.034
3
Doanh thu thuần về bán hàng và ccdv
 
42.138.084.963
47.574.133.127
4
Giá vốn hàng bán
 
32.818.345.597
38.813.753.534
5
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
9.319.739.366
8.760.379.593
6
Doanh thu hoạt động tài chính
 
170.438.221
2.776.094.842
7
Chi phí tài chính
 
1.563.923.700
1.389.505.144
8
Chi phí bán hàng
 
 
 
9
Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
3.159.301.235
3.303.207.402
10
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 
4.766.952.652
6.843.761.889
11
Thu nhập khác
 
61.910.042
790.562.771
12
Chi phí khác
 
25.040.883
526.000.000
13
Lợi nhuận khác
 
36.869.159
264.562.771
14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
4.803.821.811
7.108.324.660
15
Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
442.597.603
1.844.782.149
16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 
4.361.224.208
5.263.542.511
17
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
 
4.361
5.264
18
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
 
1.500
1.500
V.
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
 
(Chỉ áp dụng với báo cáo năm)
STT
Chỉ tiêu
ĐVT
Kỳ trước
Kỳ báo cáo
1
Cơ cấu tài sản
%
 
 
 
   - Tài sản dài hạn/tổng tài sản
 
33,32
30,45
 
   - Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản
 
66,68
69,55
2
Cơ cấu nguồn vốn
%
 
 
 
   - Nợ phải trả/tổng nguồn vốn
 
64,65
52,80
 
   - Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn
 
35,35
47,20
3
Khả năng thanh toán
lần
 
 
 
   - Khả năng thanh toán nhanh
 
0,08
0,06
 
   - Khả năng thanh toán hiện hành
 
1,55
1,89
4
Tỷ suất lợi nhuận
%
 
 
 
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản
 
10,00
13,04
 
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
 
10,35
11,06
 
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu
 
28,28
27,63
 
 
 
 
 
 
 
 
Đalat, ngày     tháng    năm 2008
 
 
 
Giám đốc
 
 
 
Lê Đình Hiển

 

Báo cáo tài chính quý I năm 2010 ( 27/4/2010 )
Nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 ( 9/3/2010 )
Báo cáo tài chính 2009 ( 22/1/2010 )
Báo cáo tài chính tóm tắt Qúy III và 9 tháng đầu năm 2009 ( 23/10/2009 )
Báo cáo tài chính tóm tắt Qúy III và 9 tháng đầu năm 2009 ( 23/10/2009 )
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 ( 24/3/2009 )
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 ( 28/9/2008 )
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2006 ( 27/9/2008 )
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2005 ( 26/8/2008 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd