Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

...

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Quyết định Về việc chuyển đổi tên gọi các chức danh lãnh đạo Công ty

...

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

...

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2010

Nghị quyết của Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

...

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Nghị quyết của HĐQT V/v phê duyệt BCQTTC quý 2 và 6 tháng đầu năm 2010

...

Chi tiết
                Trang: 1 - 1

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013 ( 3/5/2013 )
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 ( 23/4/2013 )
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY ( 19/11/2012 )
Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo của BKS trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Thư của HĐQT gửi các Cổ đông năm 2012 ( 15/3/2012 )
Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo tài chính toám tắt năm 2011 ( 15/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 - BẢN TIẾNG ANH ( 2/3/2012 )
Nội quy lao động 2012 ( 31/1/2012 )
Thỏa ước lao động tập thể 2012 ( 31/1/2012 )
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 18/4/2011 )
KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
TÀI LIỆU ĐHCD LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 25/3/2011 )
BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 21/3/2011 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 ( 7/3/2011 )
1 2 3 4

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd